Zadania do wykonania

Znajdują się tutaj zadania z kursów C++ oraz Pascala. Zostały stworzone w taki sposób, że wiedza z samych kursów nie wystarczy. Aby się rozwijać i rozwiązać wszystkie zadania, należy poszukać dodatkowych informacji w internecie. Zostały one podzielone wg poziomu trudności. Zapraszam zatem do czytania i rozwiązywania. Powodzenia!

Poziom łatwy
ZAD 1 Napisz program, który pobierze od użytkownika dwie liczby i wyświetli ich sumę.

ZAD 2 Napisz program do obliczania sumy 5 losowych liczb

ZAD 3 Napisz program, który czyta ciąg znaków, a następnie wypisuje w oddzielnych linijkach pierwszy i ostatni znak

ZAD 4 Stwórz program, który sprawdzi czy podana liczba jest parzysta

ZAD 5 Napisz program do sprawdzania czy osoba, która podała swoje imię jest kobietą

ZAD 6 Napisz program, który czyta ciąg znaków, a następnie wypisuje w oddzielnych liniach kolejne znaki

ZAD 7 Napisz program, który czyta trzy liczby całkowite, a następnie wypisuje największą z nich

ZAD 8 Napisz program, który wyświetla nieparzyste liczby z przedziału

ZAD 9 Napisz program, który sprawdza czy podana liczba jest podzielna przez 2 i przez 3

Poziom średni
ZAD 10 Napisz program, który pobierze od użytkownika imie i nazwisko, a następnie zapisze je do pliku tekstowego od tyłu (Astaz3l -> l3zatsA)

ZAD 11 Napisz program, który sprawdzi czy podana liczba jest liczbą pierwszą

ZAD 12 Napisz program, który do pliku tekstowego zapisze wszystkie liczby pierwsze z przedziału

ZAD 13 Napisz program, który wypisuje wszystkie liczby pierwsze nie większe od 5000, których suma cyfr jest liczbą parzystą, a ostatnia cyfra jest liczbą nieparzystą.

ZAD 14 Napisz program do obliczania równania kwadratowego ax2+bx+c=0

ZAD 15 Napisz funkcję, która dla danego n naturalnego podaje wartość wyrażenia:
(21-1)(22+1)(23-1)...[2n+(-1)n]

ZAD 16 Napisz funkcję, która oblicza silnię danej liczby n

ZAD 17 Napisz program, który czyta ścieżkę do pliku, a następnie wyświetla ilość znaków z danego pliku

Poziom trudny
ZAD 18 Napisz program, który będzie obliczał pole i obwód wybranej figury. Na początku użytkownik wybiera figurę, np. kwadrat, koło , itp. a następnie wpisuje odpowiednie dane np. długość boku, wysokość, itp. Wyniki zapisuje do pliku muszą zostać zapisane w formie
Figura
Pole: pole figury
Obwód: obwod figury
--------------

Program wykonuje się "w kółko" dopóki użytkownik podczas wyboru figuty nie wybierze klawisza 0

ZAD 19 Napisz program do liczenia podanego wyrażenia ONP

ZAD 20 Napisz program, który będzie przechowywał login i hasło w pliku tekstowym, Plik musi być zaszyfrowany. Podczas uruchamiania programu należy wpisać poprawny login oraz hasło zawarte w pliku. Po zalogowaniu się można stworzyć nowego użytkownika.