II LO Cieszyn

SREBRNA SZKOŁA
 e-dziennik
Wirtualny spacer
Dla kandydatów
Instagram
Facebook
Inspektor Danych Osobowych
PROJEKT: NOWOCZESNA EDUKACJA
Interdyscyplinarna szkoła
Patronaty naszej szkoły
DOCUMASTER
Geografia

Uwaga trzecioklasiści!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o możliwości uzyskania dofinansowania do kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II.
Powyższa pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym jest realizowana poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia I stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym /wieczorowym/ zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).
Adresatem pomocy w module II jest osoba niepełnosprawna, która:
  • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • rozpocznie lub pobiera naukę w szkole wyższej lub w szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. W module II programu nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
  • posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu czyli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie,
  • aktualnie mają przerwę w nauce (w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).
W 2019 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/ półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:
  • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
  • opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
Wnioski przyjmowane są w PCPR od 3 września do 10 października br. (w przypadku wniosków składanych drogą pocztową za datę złożenia uznaje się datę stempla pocztowego).
Druki dostępne są na stronie PCPR: pod linkiem oraz pod numerem telefonu: 33 47 77 115