II LO Cieszyn

SREBRNA SZKOŁA
 e-dziennik
Wirtualny spacer
Dla kandydatów
Instagram
Facebook
Inspektor Danych Osobowych
PROJEKT: NOWOCZESNA EDUKACJA
Interdyscyplinarna szkoła
Patronaty naszej szkoły
DOCUMASTER
Geografia

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku

Kolejna edycja projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" wystartowała! „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - VI edycja" jest projektem systemowym Samorządu Województwa Śląskiego, w ramach którego zostanie przyznanych 400 stypendiów uczniom/uczennicom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Stypendystki i stypendyści zostaną również objęci opieką dydaktyczną przez swoich nauczycieli, pedagogów lub doradców zawodowych, która ma im pomóc w poszerzaniu wiedzy i zainteresowań oraz w wydatkowaniu środków stypendialnych. VI edycja projektu jest kontynuacją działań ułatwiających dostęp do edukacji młodzieży zamieszkującej w województwie śląskim. Celem projektu jest wsparcie stypendialne potencjału edukacyjnego uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych, znajdujących się w sytuacji materialnej istotnie ograniczającej możliwości osobistego i naukowego rozwoju. W oparciu o zapisy Regulaminu przyznawania stypendiów Zarząd Województwa Śląskiego wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium na okres od 22 września 2014r. do 31 października 2014r. Serdecznie zachęcam do złożenia wniosku stypendialnego! Regulamin przyznawania stypendiów oraz dokumenty do pobrania na stronach:
efs-stypendia.slaskie.pl/pl/artykuly
www.efs-stypendia.slaskie.pl
lub u pedagoga szkolnego.

Projekt realizowany jest przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.