Nauka drogą do sukcesu na Śląsku

Kolejna edycja projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" wystartowała! „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - VI edycja" jest projektem systemowym Samorządu Województwa Śląskiego, w ramach którego zostanie przyznanych 400 stypendiów uczniom/uczennicom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Stypendystki i stypendyści zostaną również objęci opieką dydaktyczną przez swoich nauczycieli, pedagogów lub doradców zawodowych, która ma im pomóc w poszerzaniu wiedzy i zainteresowań oraz w wydatkowaniu środków stypendialnych. VI edycja projektu jest kontynuacją działań ułatwiających dostęp do edukacji młodzieży zamieszkującej w województwie śląskim. Celem projektu jest wsparcie stypendialne potencjału edukacyjnego uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych, znajdujących się w sytuacji materialnej istotnie ograniczającej możliwości osobistego i naukowego rozwoju. W oparciu o zapisy Regulaminu przyznawania stypendiów Zarząd Województwa Śląskiego wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium na okres od 22 września 2014r. do 31 października 2014r. Serdecznie zachęcam do złożenia wniosku stypendialnego! Regulamin przyznawania stypendiów oraz dokumenty do pobrania na stronach:
efs-stypendia.slaskie.pl/pl/artykuly
www.efs-stypendia.slaskie.pl
lub u pedagoga szkolnego.

Projekt realizowany jest przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.