WSO

Wewnątrzszkolny System Oceniania
osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania
uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie


§ 29
Postanowienia ogólne

Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowano na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów, egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami). Zadaniem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania jest diagnozowanie, ocenianie, informowanie uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) o wynikach, motywowanie do pracy, upowszechnianie osiągnięć uczniów, dobieranie narzędzi ewaluacji do podejmowania decyzji dydaktycznych. Ocenianiu podlegaja:... więcej...